Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Wat verandert er met betrekking tot EVC

Wat verandert er met betrekking tot EVC?
Het huidige EVC-stelsel verandert per 1 januari 2016. Er zal sprake zijn van een valideringssysteem waarin twee routes functioneel zijn voor het erkennen van eerder verworven competenties:
de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute. In beide routes worden de ervaringen van mensen in kaart gebracht en gewaardeerd.
De rol van de overheid verandert en de rol van het huidige Kenniscentrum EVC wordt door twee andere instellingen opgepakt.

Afbouw regierol overheid
Het ministerie van OCW heeft een algehele regierol in het huidige EVC-stelsel. Dat gaat veranderen. De huidige verantwoordelijkheid van OCW voor de erkenning van EVC-aanbieders wordt afgebouwd: 30 juni 2016 is de laatste datum waarop OCW aan EVC aanbieders nog een EVC-verklaring afgeeft voor de duur van 18 maanden. Het overzicht van erkende EVC-aanbieders blijft tot en met 31 december 2017 van toepassing. Vanaf 1 juli 2016 voegt OCW aan dit overzicht geen nieuwe erkenningen of verlengingen meer toe.

Voor Ervaringscertificaten uitgegeven binnen de erkenningen die opgenomen zijn in het overzicht van OCW zijn er voor wat betreft de kosten van de EVC procedure fiscale faciliteiten voor werkgevers en individuen.

Per 1 januari 2016 vervallen de taken en de overheidssubsidie van het Kenniscentrum EVC.
De taken van het Kenniscentrum EVC worden dan door twee partijen overgenomen: de Stichting Examenkamer die de uitvoeringsorganisatie is van het Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute en het Servicepunt examinering mbo voor de onderwijsroute.

Arbeidsmarktroute
De arbeidsmarktroute is bedoeld voor werknemers of werkzoekenden om hun inmiddels verder ontwikkelde kennis en vaardigheden uit het non-formele en informele leren in kaart te laten brengen via een EVC-procedure uitgevoerd door een erkende EVC-aanbieder. Dit traject en deze werkwijze is overeenkomstig het systeem zoals we dat al meerdere jaren kennen. Aan het einde van de EVC-procedure wordt een ervaringscertificaat opgesteld. Met dit document kan een werknemer aan een (toekomstige) werkgever laten zien over welke kennis, vaardigheden en competenties hij/zij beschikt.

Onderwijsroute
In de onderwijsroute onderzoekt de school of volwassenen die een mbo-diploma willen behalen, of zij vrijstelling kunnen krijgen van onderwijs of examinering op basis van kennis en ervaring die zij door werk of studie elders hebben opgedaan. Door deze aankomende studenten vrijstellingen te geven kan het opleidingstraject verkort worden en kunnen zij door een maatwerktraject sneller hun mbo-diploma behalen.

Verbinding
Tussen de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute blijft een verbinding mogelijk. Als een werknemer bijvoorbeeld in de arbeidsmarktroute zijn kennis en kunde heeft laten vastleggen in een ervaringscertificaat en op een later moment alsnog besluit een mbo-diploma te willen behalen, dan kan de school op basis van het ervaringscertificaat vrijstellingen verlenen voor onderwijs of examens.

Nationaal Kenniscentrum EVC zorgt voor EVC t.b.v. de arbeidsmarktroute
Binnen de arbeidsmarktroute wordt de Stichting Examenkamer de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de kwaliteitsborging van de ervaringscertificaten. De sociale partners hebben de Stichting Examenkamer hiervoor aangewezen. Doelstelling is om de kwaliteit van de EVC procedures te borgen en om het civiel effect van het Ervaringscertificaat te bevorderen. Hiertoe wordt een register voor Ervaringscertificaten ingericht waarin kandidaten kunnen worden geregistreerd die beschikken over een Ervaringscertificaat dat is uitgegeven door een erkende EVC-aanbieder op basis van CREBO, CROHO of erkende branchestandaarden.
Het Nationaal Kenniscentrum EVC hanteert voor opname van Ervaringscertificaten in het register de door OCW aangewezen erkende EVC aanbieders. Daarnaast zullen nieuwe aanwijzingen als erkende EVC aanbieder kunnen worden aangevraagd. Hiervoor zal een procedure van kracht zijn via een bij het Nationaal Kenniscentrum EVC geregistreerde en dus erkende Beoordelende Organisatie.

http://www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl/

Servicepunt examinering mbo ondersteunt scholen bij onderwijsroute
Vanaf 1 januari 2016 ondersteunt het Servicepunt examinering mbo, in opdracht van OCW, voor twee jaar scholen op het gebied van de validering van leerresultaten binnen het onderwijs. Denk hierbij aan onderwerpen als EVC-procedures en EVC-methodieken, andere valideringsinstrumenten, het vertalen van de resultaten van validering naar het verlenen van vrijstellingen voor onderwijs en/of examinering en naar maatwerktrajecten. Het servicepunt geeft voorlichting over validering, stimuleert goede voorbeelden en faciliteert kennisdeling.

Meer informatie:
Nationaal Kenniscentrum EVC: 055 – 5767626 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Marleen van de Wiel (Servicepunt examinering mbo): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pia Deveneijns (MBO Raad): 0348-75 35 20 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.examineringmbo.nl: de komende maanden verschijnt hier meer informatie over de activiteiten van het servicepunt.

Stichting Examenkamer nieuwe uitvoeringsorganisatie voor kwaliteitsborging EVC

Stichting Examenkamer nieuwe uitvoeringsorganisatie voor kwaliteitsborging EVC
De convenantpartners EVC (werkgevers-, werknemersorganisaties en de overheid) hebben de Stichting Examenkamer aangewezen als organisatie die de kwaliteitsborging van EVC als arbeidsmarktinstrument gaat uitvoeren. Activiteiten - waaronder ook  de goedkeuring van branchestandaarden en communicatie - zullen worden uitgevoerd onder de naam Nationaal Kenniscentrum EVC. Het huidige Kenniscentrum EVC houdt 31 december 2015 op te bestaan.
 mevrkempers
Annie Kempers, directeur van de Stichting Examenkamer, vertelt hoe zij vorm wil gaan geven aan het Nationaal Kenniscentrum EVC dat per 1 januari a.s. actief zal zijn.

Waarom heeft de Stichting Examenkamer voor EVC gekozen?
‘De Stichting Examenkamer is een onafhankelijke toezichthoudende organisatie voor beroepskwalificerende en functiegerichte examens die door het bedrijfsleven als essentieel worden gekenmerkt. Het gaat dus om examens voor mensen van 20+; dus dat wat in aanvulling komt op het formele onderwijs. Bij examens kijk je of iemand in voldoende mate voldoet aan de kwalificatie, bij EVC en validering bekijk je welke aspecten of delen van de standaard door iemand worden beheerst. En dat wordt weergegeven in het ervaringscertificaat. Het gaat in feite om twee zijden van dezelfde medaille. Bij de examinering kijken we als toezichthouder naar de totale examenketen: het instituut dat het examen afneemt, het examenproduct en de wijze waarop het examen wordt afgenomen tot en met de uitgifte van diploma’s. Een ervaringscertificaat en een diploma liggen in feite heel dicht bij elkaar. De methodiek is vergelijkbaar. En als beoordelende organisatie hebben we altijd gekeken naar de kwaliteit van de EVC-aanbieders. Kortom, EVC past bij onze organisatie. Onze rol als beoordelende organisatie gaan we eind dit jaar neerleggen om vermenging van rollen te voorkomen. De taak van uitvoeringsorganisatie onder de naam Nationaal Kenniscentrum EVC past binnen de filosofie van onze organisatie.’
 
Hoe zal de bekostiging in zijn werk gaan?
‘We zijn een private organisatie. Het Nationaal Kenniscentrum EVC moet bekostigd gaan worden vanuit het marktmechanisme. Daar zie ik verschillende mogelijkheden voor. Heel belangrijk is dat het ervaringscertificaat als waardedocument beschermd wordt. Zo vergroot je het civiel effect. Dan krijgen werkgevers er meer vertrouwen in: het ervaringscertificaat zegt iets over de individuele kennis en competenties van de persoon in kwestie. Met het inrichten van een register voor ervaringscertificaten gaan we aan de vergroting van het civiel effect uitvoering geven. Dit register staat open voor ieder ervaringscertificaat van een erkende EVC-aanbieder. Voor het vullen van dit register gaan we een backservice leveren, zodat ook in het verleden afgegeven ervaringscertificaten geregistreerd kunnen worden. Voor de registratie zal een prijs van toepassing zijn. Wat het precies gaat kosten moet nog worden vastgesteld, maar het uitgangspunt is dat het ook voor de EVC-kandidaten betaalbaar moet zijn. Met de EVC-aanbieders zullen we gaan kijken hoe deze kandidaten kunnen worden benaderd. Ook gaan we met de beoordelende organisaties om tafel om voor hen een erkende status te formaliseren. Ze moeten hun kwaliteit aan de hand van criteria tijdens een audit aantoonbaar maken. Voor een dergelijk traject zal ook een tarief van toepassing zijn. Daarnaast zullen de erkende EVC-aanbieders ook een steentje moeten bijdragen. Hun erkende status zal onder de nieuwe structuur contractueel worden geregeld. Het is heel belangrijk dat de overheid en de sociale partners - verenigd in de EVC Raad - erop toezien dat de kosten van het nieuwe EVC-systeem beheerst worden. Het is in het belang van werkgevers en werknemers dat de kosten zo laag mogelijk blijven. En daar zal de EVC raad zeker op toezien.’

 evc EKWat gaat er met de Kwaliteitscode EVC gebeuren?
‘De kwaliteitscode EVC gaan we samen met de beoordelende organisaties de komende maanden kritisch doorlopen. Uiteraard blijft de kern overeind; maar waar nodig passen we zaken aan. Daarbij moeten we wel in gedachten houden dat voor de OCW-erkenningen nog steeds de huidige EVC-code van toepassing is. Mooi is dat we nu met een nieuwe uitvoeringsorganisatie de nodige aanpassingen kunnen realiseren. De EVC Raad zal verantwoordelijk zijn voor de Kwaliteitscode EVC.’
 
Waar zal het Nationaal Kenniscentrum EVC zich nog meer op gaan richten?
‘Naast de kwaliteitsborging denk ik vooral aan het verhogen van het civiel effect van het ervaringscertificaat. Van oudsher komt EVC bij het ministerie van EZ vandaan om het hoofd te bieden aan kwalitatieve tekorten op de arbeidsmarkt. Om zo horizontale en verticale arbeidsmobiliteit mogelijk te maken. Ook is er een internationale component: we krijgen veel arbeidspotentieel binnen. EVC kan helpen bij het zichtbaar maken van aanwezige competenties en bij het zoeken naar passende functies voor vluchtelingen. Het ervaringscertificaat is te zien als een “paspoort voor passend werk”. Het is een instrument dat het UWV en uitzendorganisaties op korte termijn kunnen inzetten. Wat de taal betreft: in de industrie worden examens afgenomen in 28 talen. Het is afhankelijk van wat een sector of branche nodig heeft. Voor sommige taken zal uiteraard Nederlands of Engels gesproken moeten worden, maar in meerdere sectoren worden examens afgenomen in andere talen. En in de EVC-procedure kan dat ook toegepast worden. Heel wezenlijk is het betrekken van de beroeps- en brancheorganisaties in dit proces. Branchestandaarden vormen een belangrijk instrument voor de EVC-procedures. Het gaat immers om EVC voor de arbeidsmarkt. Voor een groot deel van de kandidaten geldt dat ze in een bepaalde functie zitten en via EVC een hoger functieniveau willen bereiken, een andere richting uit willen of in een andere sector werk moeten zoeken. Daar is EVC voor bedoeld. Voor het Nationaal Kenniscentrum EVC zal het verzorgen van communicatie en voorlichting uiteraard een belangrijke taak zijn.’
 

Hoe gaat het EVC-register eruit zien?
‘Het streven is één EVC-register aan te bieden. We gaan kijken wat functioneel nodig is voor alle partijen. In ieder geval zullen we alle stakeholders hierbij betrekken en proberen iedereen wegwijs maken op basis van eenduidige communicatie. Waar mogelijk zullen we met het bestaande systeem zwaluwstaarten om ervoor te zorgen dat alle mogelijke gebruikers geen hinder ondervinden van de overgang in het nieuwe jaar.’
 
Wat denkt u over de verbinding tussen route 1 en 2?
‘Binnen de onderwijsroute zal vooral maatwerk voor aanvullend te verzorgen onderwijs belangrijk worden. Dat zal zeker geen sinecure zijn. Maar dat geldt ook het beoordelen van vrijstellingen op basis van werkervaring. Daar liggen dwarsverbanden en samenwerkingsmogelijkheden met EVC-aanbieders. De inspectie heeft aangegeven: verzilvering is en blijft mogelijk. Ketensamenwerking is er al en blijft ook in de nieuwe situatie essentieel. Belangrijk is het dat Examencommissies vertrouwen kunnen hebben en houden in zorgvuldig uitgevoerde EVC procedures. Binnen route 1 - de arbeidsmarktroute - mondt validering van werkervaring uit in een ervaringscertificaat. Binnen route 2  - de onderwijsroute - mondt validering van diploma’s, certificaten en werkervaring uit in vrijstellingen. Een ervaringscertificaat wordt een geregistreerd en controleerbaar waardedocument. Stel dat iemand nog een lange weg nodig heeft om tot een diploma te komen, dan kan ik me voorstellen dat een ervaringscertificaat toch aantrekkelijk is, ook met het oog op het certificatenregister. Verder denk ik dat in een krappe arbeidsmarkt een diploma niet altijd een noodzakelijke voorwaarde is. Een ervaringscertificaat kan een werkgever een goed inzicht geven in wat iemand kan. Het is een spiegel van je persoonlijke kennen en kunnen.’
 
 
nba