Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Hubert van Breemen overleden

Hubert van Breemen overleden

pasfoto vs 1 Hubert

Hubert van Breemen, sinds 2006 als vertegenwoordiger vanuit VNO-NCW/MKB Nederland afgevaardigd in het Bestuur van de Stichting Examenkamer en sinds 2012 actief en betrokken voorzitter van de Raad van Toezicht, is geheel onverwacht overleden. Dit komt voor iedereen hard aan. Op 29 augustus zat hij nog de vergadering voor en ging daarna genieten van de vakantie waar hij zich al weken op had verheugd.

Hubert heeft tot 2014 gewerkt als beleidssecretaris op de afdeling Regelgeving, Marktwerking en Consumentenbeleid bij VNO-NCW/MKB Nederland en met die expertise en zijn daarmee samenhangende netwerk participeerde hij vanuit deze werkgeversorganisaties in het Bestuur van de Stichting Examenkamer. Hij had duidelijke ideeën over hoe het toezicht op beroepskwalificerende examens, ontwikkeld vanuit het private domein, ook van belang kon zijn in de huidige beleidscontext en werkwijze voor de overheid. De discussie daaromtrent was in volle gang. Dat spoor zullen we in lijn met zijn gedachtegoed en gedrevenheid verder vorm en invulling proberen te geven.

Zijn inhoudelijke betrokkenheid, gedrevenheid en kennis van zaken zullen we absoluut gaan missen. Zijn familie wensen wij sterkte.

ID-Fraude bij examen

Fraudeur bij examen opgepakt

Bij een VCA examen op 4 november jl. is het mogelijk geweest om via een aangifte door de Examenkamer in samenwerking met de politie een persoon staande te houden die door middel van identiteitsfraude aan het VCA examen deelnam. Dit was niet de eerste keer. In samenwerking met VCA Infra en enkele exameninstellingen is vastgesteld dat zeker bij 9 examens er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan, waarbij dezelfde persoon meerdere malen betrokken is geweest. Van al deze gevallen is op verzoek van de SSVV door de Stichting Examenkamer aangifte gedaan bij de politie.

Met de arrestatie van deze persoon is een einde gekomen aan deze onregelmatigheden en wordt er nog verder onderzoek gedaan om de bron te herleiden.

Door de Examenkamer wordt in het kader van het bestrijden van examenfraude risico-based toezicht uitgevoerd. Daarnaast heeft het toezicht dat onaangekondigd steekproefsgewijze plaatsvindt, een preventieve en een stimulerende functie.

Door de id-fraude wordt via valsheid in geschrifte en oplichting geprobeerd exameninstellingen ertoe te bewegen diploma’s uit te geven op naam van kandidaten die niet het examen zelf afleggen en niet aangetoond hebben over de kennis en vaardigheden te beschikken die nodig zijn om in de petrochemie te kunnen werken. Veiligheid is van wezenlijk belang en om die reden wordt er dan ook veel aandacht gegeven aan het op intelligente wijze combineren van informatie die kan leiden tot het identificeren van examenfraude.

VCA