Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Missie

De onder toezicht van de Examenkamer afgenomen examens, toetsen en beoordelingen dragen het keurmerk dat de kwaliteit van diploma’s en certificaten is gewaarborgd, conform de norm voor examens en exameninstellingen. Als onafhankelijke accreditatie-instelling is de Examenkamer dé toezichthouder op het gebied van examenstelsels. Deze onafhankelijke toezichthoudende organisatie oefent, daar waar mogelijk, invloed uit op toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid. Dit met als doel, in nauwe samenwerking met relevante stakeholders, de kwaliteit van de examens, en de eventuele achterliggende examenstelsels, verder te optimaliseren. Door middel van certificering van toetslocaties borgt de Examenkamer de kwaliteit van de examinering. Hiervoor wordt een, in eigen beheer ontwikkeld, accreditatiesysteem gehanteerd.

De Examenkamer als Nationaal Kenniscentrum EVC, aangewezen door de Stichting van de Arbeid, is de regievoerder van het EVC-stelsel en vanuit die hoedanigheid verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de procedures, de Ervaringscertificaten en de daaraan gekoppelde Vakbekwaamheids- en Competentiebewijzen, conform de EVC-kwaliteitscode.


Visie

Door de alsmaar turbulenter wordende ontwikkelingen in de wereld, als gevolg van technologische, demografische, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen, worden integer verkregen diploma’s, certificaten en Vakbekwaamheidsbewijzen maatschappelijk relevanter. Zowel werkgevers als werknemers moeten heden ten dage immers volledig kunnen vertrouwen op behaalde waardedocumenten. Derhalve dienen deze documenten gebaseerd te zijn op objectieve, betrouwbare en actuele examens, toetsen en beoordelingen, zeker nu een leven lang ontwikkelen hoog op de (inter-)nationale politieke agenda staat. Een professionele, onafhankelijke kwaliteitsborging, gebaseerd op jarenlange expertise, ervaring en maatschappelijke betrokkenheid, zoals aanwezig bij de Examenkamer en het NKC-EVC, is hierbij onontbeerlijk.


Strategie

De Examenkamer heeft in de loop der jaren een systematiek ontwikkeld, die bijgedragen heeft aan een kwaliteitsborging en -verbetering van de examens en de examinering. Inmiddels hebben meer dan 4 miljoen kandidaten aan deze examens, onder toezicht van de Examenkamer, deelgenomen. Om dit behaalde succes te continueren en breder inzetbaar te maken, wordt op middellange termijn ingezet op tweeërlei gebied met ‘toezicht op examens en examineren’, én ‘toezicht op het valideren van competenties en werkervaring’.

Toezicht op examens en examineren:

 • Het implementeren van deze systematiek in meer beroeps- en branchekwalificatie-trajecten, alsmede in wettelijke kwalificatietrajecten. Het beroeps- en branchekwalificatietraject dient volledig op de behoefte van het bedrijfsleven, in de breedste zin van het woord, te zijn afgestemd, al dan niet in nauwe samenspraak met de daarvoor ontwikkelde vakscholen.
 • Het doorontwikkelen van accreditatie- en certificatienormen ten behoeve van examens, examinering en toetslocaties.
 • Het borgen van de intrinsieke waarde en de fraudebestendigheid van waardedocumenten, gekoppeld aan non-formele en informele leertrajecten. Daar waar nodig en mogelijk dient het civiele effect te worden vergroot. Dit is essentieel omdat werkgevers meer en meer belang hechten aan diploma’s en certificaten, ook buiten het formele onderwijs om.
 • Het participeren in relevante Europese netwerken en inspelen op Europese ontwikkelingen. Dit om toegevoegde waarde te kunnen leveren ten behoeve van horizontale en verticale arbeidsmobiliteit van werknemers, waarbij deelname aan het Eures-project hiervan een voorbeeld is. Door kennis te nemen van buitenlandse systemen en daarvan te leren, kan de eigen systematiek worden verrijkt hetgeen van belang is voor de onder toezicht staande instellingen en bijdraagt aan de internationale uitwisselbaarheid.
 • Het zoeken naar aansluiting bij bestaande en in ontwikkeling zijnde beleidskaders, om samen met werkgevers- en werknemersorganisaties, daar tijdig op te kunnen anticiperen en, indien mogelijk, daar invloed op uit te kunnen oefenen. Vanuit een initiërende rol kan de Examenkamer hiermee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
 • Het valideren van MBO-examens en het certificeren van examenleveranciers in het formele onderwijs.

Toezicht op het valideren van competenties en werkervaring:

 •  Het ontwikkelen van vakvolwassen standaarden en het valideren van competenties voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit alles om competenties zichtbaar te maken in het kader van leven lang ontwikkelen. Dit gebeurt in samenwerking met beroeps- en brancheorganisaties en arbeidsbemiddelings- en participatiebureaus.
 • Het optimaliseren van de inzet van de bestaande instrumenten en het ontwikkelen van nieuwe EVC-instrumenten om nieuwe en toekomstig van belang zijnde (digitale) vaardigheden en nieuwe standaarden te kunnen toetsen. Om de koploperspositie te behouden en de arbeidsmarkt te faciliteren, is het van essentieel belang dat hierop voortdurend de focus ligt.
 • Het volledig afstemmen van de bestaande EVC-procedures op specifieke beroepsgroepen, zoals vroegtijdige schoolverlaters zonder diploma maar met werkervaring, arbeidsmigranten zonder aantoonbare documenten, zij-instromers, mensen met beperkingen die geen volledige kwalificatie kunnen behalen en zij die willen doorgroeien op de arbeidsmarkt.

In het algemeen:

 • Het genereren van meer bekendheid als onafhankelijke autoriteit op bovengenoemde gebieden. Essentieel is daarbij dat de Examenkamer wordt gezien als een betrouwbare, integere en uiterst professionele organisatie.
 • Het blijvend oriënteren op nieuwe technologische ontwikkelingen die van invloed zijn op examens, examineren en toezicht.
VLM