Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude
Filter
 • Bijeenkomst EQF-NLQF 19 november 2010

  Op 19 november a.s. organiseert de Examenkamer van 10.00-12.30 uur voor onder toezichtstaande examenorganisaties en vaste relaties een informatiebijeenkomst inzake EQFen NLQF (European Qualification Framework en het Nederlands Kwalificatiekader).

  Op deze bijeenkomst zullen Karin van de Sanden en Marijke Dashorst namens de Nederlandse overheid ons direct informeren over de laatste stand van zaken betreffende de mogelijkheden en gevolgen inzake de ontwikkelingen rond het NLQF en de afstemming met het EQF. Ook zal er aandacht zijn voor de te volgen procedures.

  Tijdens de bijeenkomst staan onder meer de volgende vragen centraal:

  • Heeft EQF alleen betrekking op beroeps kwalificerend onderwijs of worden ook algemene kwalificaties van EQF niveaus voorzien?
  • Welke instantie gaat de EQF niveaus formeel toekennen?
  • Worden alle diploma’s in zowel het publieke als het private domein van een EQF niveau-aanduiding voorzien en wie bepaalt dat?
  • Is het vereist dat elk diploma van een EQF niveauaanduiding wordt voorzien?
  • Welke procedure is er voor het aanvragen van een EQF niveauaanduiding?
  • Geeft een EQF niveauaanduiding rechten en welke zijn dat dan?
  • Wat zijn de te hanteren uitgangspunten en criteria?
  • Staat het NLQF ook open voor branchekwalificaties die geen onderdeel uitmaken van de kwalificatiestructuur maar door een beroeps- of brancheorganisatie zelf zijn ontwikkeld?
  • Wordt de EQF niveauaanduiding gekoppeld aan een opleiding of is het expliciet voorbehouden aan onafhankelijk afgenomen examens met daaraan gekoppelde diploma’s?
  • Komen ook diploma’s van private onderwijsinstellingen voor een EQF aanduiding in aanmerking?
  • Kan er ook een EQF aanduiding van een andere instantie op een diploma worden vermeld?
  • Kunnen Europese kwalificaties ook in het NLQF systeem worden opgenomen?
  • Kan er sprake zijn van een EQF aanduiding zonder dat een kwalificatie in het NLQF systeem is gerubriceerd?

  Ten aanzien van het in ontwikkeling zijnde NLQF vindt er momenteel een consultatieronde plaats en kunnen alle belanghebbende partijen reageren op de op dit moment voorliggende stukken, waaronder de mogelijke indeling van bestaande diploma’s in het Nederlands Kwalificatie Kader. De stukken zijn inmiddels aan alle onder toezicht staande examenorganisaties en vaste relaties beschikbaar gesteld.

  Oproep
  De Examenkamer zal gebruik maken van de consultatieronde en een reactie opstellen die onder meer specifiek gericht zal zijn op het inschalen van branchekwalificaties en kwalificaties die voor het bedrijfsleven van belang zijn en die door examenorganisaties in het private domein worden uitgevoerd. Indien u suggesties dan wel aandachtspunten hiervoor heeft dan kunt u die ons aanreiken en zullen we die in onze reactie richting het Ministerie meenemen.

   

 • In memoriam “Rob Tieman”

  robWe zijn allemaal diep geraakt door het bericht inzake het geheel onverwacht overlijden van Rob Tieman op zondag 24 oktober jl. Als gecommitteerde voerde hij in de afgelopen jaren namens de Stichting Examenkamer het toezicht uit bij verschillende soorten examens. Hij was een warm, medelevend en zeer betrokken mens, voor wie niets te veel was. Geïnspireerd door zijn praktijkervaring ging hij vakinhoudelijke discussies niet uit de weg. Bevlogen voor het onderwerp examinering was hij graag volop actief. Dat alles maakt het onwerkelijk dat we hem zo niet meer zullen meemaken.

  Het bestuur, de bureauorganisatie en collega gecommitteerden en auditoren wensen de familie alle sterkte toe voor de komende tijd. 

 • Erkend als EVC aanbieder na beoordelingen door Examenkamer

  • Fundeon, voor de bouwsector
  • IBKI, voor de automobielbranche
  • NBBE, Nederlands Bureau voor Brandweerexamens
  • ECABO, voor economisch administratieve beroepen
  • Examenbureau BNL, voor Vorkheftruckchauffeur

   

 • Overeenkomst met Staat der Nederlanden

  In het kader van de EVC beoordelingen gaat de Onderwijsinspectie in samenwerking met de Examenkamer in de periode september tot en met december 2009 11 instellingen auditeren.
  Het gaat hierbij om instellingen in het bekostigde onderwijs die beschikken over een voorlopige accreditatie. Om dit mogelijk te maken is door de Examenkamer een overeenkomst met de Staat der Nederlanden ondertekend. 

  De Examenkamer heeft bij de Projectdirectie Leren en Werken (gezamenlijke afdeling van het Ministerie van SZW en OCW) aandacht gevraagd voor de beveiliging van de EVC certificaten.

   

 • EVC: Erkennen van Verworven Competenties

  Het vaststellen en Erkennen van (Elders) Verworven Competenties dient te allen tijde op een onafhankelijke, objectieve en integere wijze plaats te vinden. 
  Informatie hierover is te vinden op de website http://www.kenniscentrumevc.nl/

  kc evc

  Examenkamer als beoordelende instelling
  Juist omdat examencentra onder het toezicht van de Examenkamer voldoen aan het criterium van onafhankelijk beoordelen is besloten om ook EVC aanbieders te mogen beoordelen. Dit maakt het mogelijk dat ook examencentra die onder het toezicht werken kunnen aankloppen bij de Examenkamer voor een EVC beoordeling.
  De Examenkamer is aangewezen voor organisaties in het MBO en in niet erkende onderwijstrajecten zijnde branche en private beroepstrajecten.

  De overheid stelt subsidies beschikbaar om EVC een belangrijke positie te geven.

  In behandeling
  Op dit moment zijn er nog een zestal instellingen die hun EVC procedures bij de Examenkamer ter beoordeling hebben voorgelegd. Zodra de beoordelingsprocedures zijn afgerond zal er nadere berichtgeving volgen. 

   

 • NVE 7e Nationale Examencongres

  Op 26 november 2009 vindt dit congres van de Nederlandse Vereniging voor Examens met het thema fraude plaats in Nunspeet. De sprekers en onderwerpen zijn: John Fremer van Cavenon Test Security: “test security fairness and validity: critical to all testprograms”; Rob Meijer (Rijks Universiteit Groningen): “methoden om bedrog op examens te onderzoeken: voorkomen is beter dan genezen”; Annie Kempers (Stichting Examenkamer): “Examenfraude in de praktijk: een toenemende realiteit?” Nadere informatie is te vinden op http://www.nvexamens.nl

 • Valkeniersexamens

  slechtvalk

   

   

   

   

   


  Copyright T. Kempers

  In 2010 zullen onder toezicht van de Examenkamer de eerste praktijkexamens voor valkeniers worden afgenomen door de Stichting Flora en Faunawetexamens uit Amersfoort.

   

 • Creatieve examens van EHCB

  ehcb

   

   

  Examenbureau voor Handelsopleidingen en Creatieve beroepen neemt de examens ‘Binnenhuisarchitectuur’, ‘Projectarchitectuur’, ‘Interieurstyling’, ‘Styling, kleur en vormgeving’ af onder toezicht van de Examenkamer.
  Nadere informatie is te vinden op de site http://www.ehcb.nl/


  De betreffende diploma’s maken deel uit van de diploma’s interieurdesigner, Lifestyle adviseur

  tekening

   

   

   

   

   

   

blva