Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

ID-Fraude bij examen

Fraudeur bij examen opgepakt

Bij een VCA examen op 4 november jl. is het mogelijk geweest om via een aangifte door de Examenkamer in samenwerking met de politie een persoon staande te houden die door middel van identiteitsfraude aan het VCA examen deelnam. Dit was niet de eerste keer. In samenwerking met VCA Infra en enkele exameninstellingen is vastgesteld dat zeker bij 9 examens er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan, waarbij dezelfde persoon meerdere malen betrokken is geweest. Van al deze gevallen is op verzoek van de SSVV door de Stichting Examenkamer aangifte gedaan bij de politie.

Met de arrestatie van deze persoon is een einde gekomen aan deze onregelmatigheden en wordt er nog verder onderzoek gedaan om de bron te herleiden.

Door de Examenkamer wordt in het kader van het bestrijden van examenfraude risico-based toezicht uitgevoerd. Daarnaast heeft het toezicht dat onaangekondigd steekproefsgewijze plaatsvindt, een preventieve en een stimulerende functie.

Door de id-fraude wordt via valsheid in geschrifte en oplichting geprobeerd exameninstellingen ertoe te bewegen diploma’s uit te geven op naam van kandidaten die niet het examen zelf afleggen en niet aangetoond hebben over de kennis en vaardigheden te beschikken die nodig zijn om in de petrochemie te kunnen werken. Veiligheid is van wezenlijk belang en om die reden wordt er dan ook veel aandacht gegeven aan het op intelligente wijze combineren van informatie die kan leiden tot het identificeren van examenfraude.

exapol