Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Waardevastheid diploma’s

De Tweede Kamer der Staten Generaal heeft de Onderwijsraad als adviesorgaan van de Regering gevraagd te adviseren inzake de volgende vraagstellingen:

  • Kan de samenleving rekenen op de betrouwbaarheid van het diploma?
  • Is het diploma voldoende herkenbaar?
  • Houdt het diploma door de jaren heen zijn waarde?

 Om deze adviesvraag te beantwoorden voert de Onderwijsraad een onderzoek uit waarbij de volgende vragen zijn geformuleerd: 

  1. Sluit de huidige reguliere diplomering aan bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van certificeren en diplomeren?
  2. Welke stappen zijn nodig volgens de raad om de inhoudelijke, communicatieve en meettechnische (betrouwbaarheids)waarde van diploma’s te versterken in het reguliere onderwijs en in het irreguliere onderwijs, resp. in het publieke en private onderwijs?

 De Onderwijsraad heeft ondermeer de Examenkamer gevraagd als stakeholder om met hen ten aanzien van dit onderwerp en hun onderzoeksvragen informatie uit te wisselen. Hieraan is uitvoering gegeven.

Voor de resultaten verwijzen wij u naar het rapport dat u kunt vinden op de site van de Onderwijsraad: Een diploma van waarde

  1. Bevorder de nationale en internationale vergelijkbaarheid van diploma’s en versterk de referentiefunctie van het reguliere onderwijs;
  2. Vergroot betrokkenheid van belanghebbenden bij opleidingen, bij examenprocedures en bij diplomeringen;
  3. Zet voor het mbo en delen van het hbo een systeem op van normering/equivalering en houd vast aan bevordering van inhoudelijke kwaliteit en objectieve examinering in het mbo en hbo;
  4. Begrens de inzet van ervaringscertificaten en scherp de wettelijke rol van de examencommissies in mbo, hbo en wo ten aanzien van ervaringscertificaten aan;
  5. Bevorder een samenhangende aanpak van ontwikkelingen op het gebied van examinering en diplomering in vo, mbo, hbo en wo.

Het rapport richt zich uiteraard op het reguliere onderwijsdomein en de traditionele vormen van diplomering en certificering, maar er is ook ruim aandacht voor de branchekwalificaties die in de private sector van toepassing zijn en de ontwikkelingen die zich daar voor doen. Daarbij wordt in het rapport verwezen naar de functie die de Stichting Examenkamer in dat verband vervult bij de kwaliteitsbewaking van de examens en de examinering. Daarnaast is er in het rapport ook aandacht voor de nieuwe vormen van het valideren van competenties in de vorm van EVC. Gezien het feit dat de Examenkamer ook een van de beoordelende instellingen voor EVC aanbieders is, is de analyse van de Onderwijsraad en de aanbeveling die ten aanzien van dit onderwerp gedaan wordt interessant.

De door de Onderwijsraad bepleite benodigde internationale harmonisatie zal uitgewerkt worden via het European Qualification Framework, ook wel bekend als het Europees Kwalificatie Kader. Het is interessant om in dit adviesrapport de mogelijke vertaalslag ook voor de private branchekwalificaties met de marketing en sales diploma’s van het NIMA opgenomen te zien. (Voor de verdere ontwikkelingen over dit onderwerp verwijzen wij graag naar het onderwerp EQF-NLQF elders op deze site).

 

atrium