Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Onafhankelijke examinering

Het standpunt inzake een onafhankelijke examinering dat de Examenkamer al 13 jaar (sinds de oprichting) huldigt wordt nu ook door anderen en in een internationale context verdergaand geformaliseerd. Dit concept van onafhankelijke examinering zal derhalve voor meerdere beroepsgroepen in Nederland van toepassing verklaard worden.

De nieuwe ISO 17024, de internationale norm voor persoonscertificering, wordt eind 2010 begin 2011 verwacht. De definitieve vaststelling wordt dan een feit. Het bericht is dat er ten opzichte van de voorgaande norm een aanscherping zal plaatsvinden. M.i.v. de nieuwe ISO 17024 is de combinatie van de beroepen "trainer" en "examinator" niet meer mogelijk. De CI's wereldwijd vertegenwoordigd in het ISO 17024 committee en de IAF hebben voldoende redenen gehad/gevonden om voornoemd besluit in de nieuwe ISO 17024 op te nemen. De meest belangrijke overwegingen daarvoor waren:

  • Een trainer anticipeert op vragende blikken en beschouwt het als zijn roeping om kennis over te dragen.
  • Een examinator aanschouwt en waardeert de verrichtingen van een kandidaat aan de hand van een norm en protocol. Het is zijn uitdaging om op ositieve wijze te achterhalen of de getoonde kennis en vaardigheden aansluiten en voldoen aan de toetsnorm. 

Vanuit de Examenkamer zouden wij hier nog aan toe willen voegen dat het de plicht is jegens de markt en het beroepenveld om op een objectief integere wijze tot een adequaat oordeel te komen. Daarbij staat centraal of iemand persoonlijk en individueel de voor een beroep vereiste kennis, vaardigheden en competenties beheerst. De toetsing en beoordeling dienen dan plaats te vinden aan de hand van het toetsingskader met eind- en toetstermen, de toetsmatrijs en de cesuur. Basis daarvoor is het beroeps- of functieprofiel. 

De eis van onafhankelijke examinering en toetsing is in het huidige formele onderwijsbestel vaak nog een moeilijk te bespreken onderwerp. Veel brancheorganisaties vereisen het al geruime tijd. Al meerdere decennia zijn veel gerenommeerde exameninstellingen ontstaan die invulling geven aan die onafhankelijke toetsing. Met het toezicht van de Examenkamer wordt een onafhankelijke kwaliteitsexaminering door dergelijke instellingen geborgd en verzekerd. Het is een wens om met het onderwijs naar de mogelijkheden van een onafhankelijke examinering te gaan kijken. Wellicht brengen deze (internationale) ontwikkelingen een discussie hierover dichterbij.

 

atrium