Ervaringscertificaat: Paspoort voor passend werk
Zet leer- en werkervaring zwart op wit
Toezicht voorkomt fraude
Toezicht ontdekt fraude

Missie:

De onder toezicht van de Examenkamer afgenomen examens, toetsen en beoordelingen dragen het keurmerk dat de kwaliteit van diploma’s en certificaten is gewaarborgd, conform de norm voor examens en exameninstellingen. Als onafhankelijke accreditatie-instelling is de Examenkamer dé toezichthouder op het gebied van examenstelsels. Deze onafhankelijke toezichthoudende organisatie oefent, daar waar mogelijk, invloed uit op toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid. Dit met als doel, in nauwe samenwerking met relevante stakeholders, de kwaliteit van de examens, en de eventuele achterliggende examenstelsels, verder te optimaliseren. Door middel van certificering van toetslocaties borgt de Examenkamer de kwaliteit van de examinering. Hiervoor wordt een, in eigen beheer ontwikkeld, accreditatiesysteem gehanteerd.

De Examenkamer als Nationaal Kenniscentrum EVC, aangewezen door de Stichting van de Arbeid, is de regievoerder van het EVC-stelsel en vanuit die hoedanigheid verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de procedures, de Ervaringscertificaten en de daaraan gekoppelde Vakbekwaamheids- en Competentiebewijzen, conform de EVC-kwaliteitscode.


Visie:

Door de alsmaar turbulenter wordende ontwikkelingen in de wereld, als gevolg van technologische, demografische, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen, worden integer verkregen diploma’s, certificaten en Vakbekwaamheidsbewijzen maatschappelijk relevanter. Zowel werkgevers als werknemers moeten heden ten dage immers volledig kunnen vertrouwen op behaalde waardedocumenten. Derhalve dienen deze documenten gebaseerd te zijn op objectieve, betrouwbare en actuele examens, toetsen en beoordelingen, zeker nu een leven lang ontwikkelen hoog op de (inter-)nationale politieke agenda staat. Een professionele, onafhankelijke kwaliteitsborging, gebaseerd op jarenlange expertise, ervaring en maatschappelijke betrokkenheid, zoals aanwezig bij de Examenkamer en het NKC-EVC, is hierbij onontbeerlijk.

Voorwaarden van het toezicht door de Examenkamer:

Aan partijen die examens onder het toezicht van de Examenkamer willen afnemen, stelt de Examenkamer de volgende voorwaarden:

  • Norm voor exameninstellingen;
  • Algemene beginselen voor behoorlijk examineren;
  • Mate van onafhankelijkheid.

Deze norm, algemene beginselen en mate van onafhankelijkheid zijn terug te vinden op de website van de Examenkamer.

Deze voorwaarden worden door de Examenkamer consequent gehandhaafd door een inzet van een onafhankelijk en gespecialiseerd toezicht in de vorm van stelseltoezicht (op examenstelsels), meta-toezicht (op examenprocessen) en operationeel toezicht (uitvoeren en afnemen van examens).

Beleidsdoelstellingen 2014-2019:

Kwalitatieve doelstellingen

Gelet op:

  • de hogere eisen die de samenleving stelt,
  • de aanpassingen in beleid, wet- en regelgeving,
  • de technologische ontwikkelingen die van invloed zijn op het arbeidsproces, en
  • de nieuwe (technische) instrumenten die toegepast worden bij examinering,

zal de Examenkamer het toezicht ook de komende jaren continu aanpassen teneinde de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen en het vertrouwen in functioneel inzetbare diploma’s en certificaten die onder het toezicht van de Examenkamer zijn afgegeven, verder uit te bouwen.

Om de kwaliteit en het vertrouwen actueel te houden in het licht van deze nieuwe ontwikkelingen zal de Examenkamer in de beleidsperiode 2014-2019 de contacten met interne- en externe stakeholders onderhouden en waar mogelijk intensiveren. Onder de externe stakeholders vallen onder meer nationale en internationale experts, de overheid, beroeps- en brancheorganisaties met daaraan gekoppelde exameninstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, de Raad voor Accreditatie, en relevante onderwijsorganisaties. De interne stakeholders bestaan uit gecommitteerden, auditoren en het College van Beroep. Teneinde te toetsen of de Examenkamer zelf al dan niet voldoet aan actuele kwaliteitseisen zal onder relevante stakeholders een klant-ervaringsonderzoek worden gehouden.

Kwantitatieve doelstellingen

Om een gezaghebbend orgaan te zijn en te blijven is niet alleen de kwaliteit, maar ook de kwantiteit van belang. De Examenkamer stelt zich ten doel de komende jaren verder te groeien en hanteert daarbij de volgende criteria:

  • aantal examenstellingen die onder toezicht van de Examenkamer valt;
  • aantal door Examenkamer te beoordelen EVC-aanbieders;
  • aantal examens en EVC-trajecten die onder toezicht van de Examenkamer worden uitgevoerd.

Het laatste criterium kan in absolute aantallen variëren door bijvoorbeeld conjuncturele invloeden, maar is wel van belang om het marktaandeel vast te stellen.Aan het eind van elk jaar stelt de Examenkamer vast welke realistische groei nagestreefd wordt voor het daarop volgende jaar.

 

SVH